Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY FILMBOX+

 

Tento dokument vymedzuje podmienky (ďalej len „Podmienky“), za ktorých poskytujeme aplikáciu FilmBox+ (ďalej len „Aplikácia“) a prístup k a používanie ľubovoľného obsahu a služieb v rámci Aplikácie, ako je bližšie popísané v Aplikácii alebo na Webstránke Služby (ďalej len „Služba“) pre vašu informáciu ako používateľa Aplikácie/Služby.

Predtým, než si stiahnete a začnete používať Aplikáciu, si pozorne prečítajte tieto podmienky.

Stiahnutím Aplikácie a prístupom k Službám alebo ich používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak si neželáte byť viazaní týmito Podmienkami, (1) nemali by ste sťahovať Aplikáciu, respektíve by ste mali vymazať Aplikáciu zo svojho zariadenia alebo zariadení, a (2) nemali by ste pristupovať k Službám alebo ich používať.

Služba je k dispozícii iba na podporovaných zariadeniach. Zoznam momentálne podporovaných zariadení nájdete na stránkach www.filmbox.com. Podporu rôznych zariadení priebežne prehodnocujeme a aktualizujeme a s vývojom nových zariadení a operačných systémov môžeme prestať podporovať niektoré staršie verzie. To znamená, že v záujme ďalšieho používania Aplikácie alebo Služby môže byť občas potrebné aktualizovať softvér vo vašom zariadení.

 

Ak ste mladší ako 18 rokov, mali by ste si tieto podmienky prečítať spolu so svojím rodičom alebo zákonným zástupcom a ubezpečiť sa, že im vy a váš rodič alebo zákonný zástupca rozumiete.

 

Túto zmluvu uzatvárate so spoločnosťou Mediabox Broadcasting International Limited (Mediabox), čo je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom na adrese Chiswick Park Building 3/566 Chiswick High Street, Chiswick, Londýn, W4 5YA, Spojené kráľovstvo, registračné číslo spoločnosti 8353015. Odkazy na „my“ alebo „nás“ v tejto zmluve znamenajú spoločnosť Mediabox.

Odkazy na „Webstránku Služby“ znamenajú stránky Aplikácie, ktoré túto popisujú v ponuke  iTunes Store, Google Play Store alebo v iných príslušných obchodoch s aplikáciami.

Informácie o používaní vašich osobných údajov spoločnosťou Mediabox alebo inými spoločnosťami nájdete v Oznámení spoločnosti FilmBox+ o ochrane osobných údajov a o súboroch cookies (k dispozícii na adrese https://www.filmbox.com/ app / page / privacy).

 

Kontakt na spoločnosť FilmBox+

 

(a) Môžete nás kontaktovať pomocou nášho formulára spätnej väzby, ktorý je k dispozícii na adrese https://www.filmbox.com/app/feedback.

(b) Našou snahou je poskytovať vám najlepšie možné produkty a služby, sme si však vedomí, že niekedy sa môže stať, že sa niečo pokazí. V prípade sťažnosti neváhajte sa na nás ihneď obrátiť na naše hore uvedené adresy.

(c) Môžete využiť služby alternatívneho riešenia sporov poskytované spoločnosťou Ombudsman Services Communications, ktorej webová stránka je ombudsman-services.org/communications.html, alebo môžete svoj spor postúpiť Európskej platforme riešenia sporov online na adrese ec.europa.eu/odr.

(d) Ak pristupujete k tejto Aplikácii prostredníctvom obchodu iTunes Store poskytovaného spoločnosťami iTunes S.a.r.l. a Apple Inc, platia príslušné podmienky, ktoré upravujú vaše používanie iTunes Store. Tam, kde sú ustanovenia obchodných podmienok iTunes Store v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok, majú prednosť ustanovenia obchodných podmienok iTunes Store.  Ak pristupujete k Aplikácii prostredníctvom obchodu Google Play Store, ktorý poskytuje spoločnosť Google, vzťahujú sa na vás príslušné zmluvné podmienky, ktoré upravujú vaše používanie obchodu Google Play Store, a tam, kde sú tieto Podmienky s týmito v rozpore, majú prednosť ustanovenia obchodných podmienok obchodu Google Play Store. 

 

1. Informácie, ktoré sa zhromažďujú cez Aplikáciu/Službu, alebo ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení

1.1. Informácie, ktoré poskytnete obchodu iTunes Store alebo Google Play Store pri prevzatí Aplikácie, obchody iTunes Store a Google Play Store zhromažďujú a používajú v súlade s ich príslušnými zásadami ochrany osobných údajov. Nezhromažďujeme ani nepoužívame žiadne osobné údaje, ktoré v súvislosti s tým, že si prevezmete a nainštalujete Aplikáciu, poskytujete obchodom iTunes Store alebo Google Store.

1.2. Keď z Aplikácie cez odkaz alebo bannerovú reklamu navštívite webovú stránku iného prevádzkovateľa, automaticky cez Aplikáciu zhromažďujeme informácie na sledovanie počtu návštevníkov danej webovej stránky. Používaním Aplikácie/Služby súhlasíte s tým, že môžeme tieto štatistiky poskytovať tretím osobám, čo sú konkrétne naši reklamní obchodní partneri.

 

2. Požiadavky na pripojenie

2.1. Služba je k dispozícii iba na podporovaných zariadeniach. Podporu rôznych zariadení priebežne prehodnocujeme a aktualizujeme a s vývojom nových zariadení a operačných systémov môžeme prestať podporovať niektoré staršie verzie. To znamená, že v záujme ďalšieho používania Aplikácie alebo Služby môže byť občas potrebné aktualizovať softvér vo vašom zariadení.

2.2. Ak zmeníte svoje mobilné zariadenie alebo softvér, ktorý v ňom prevádzkujete, vaše nové či aktualizované zariadenie nemusí byť kompatibilné so Službou a môže sa stať, že si nebudete môcť stiahnuť Aplikáciu alebo naďalej používať Službu či jej časti.

2.3. Musíte si overiť, či vaše podporované zariadenie spĺňa (a či bude aj naďalej spĺňať) hardvérové, systémové a softvérové požiadavky pre používanie Aplikácie/Služby v zmysle ďalej uvedených pokynov:

(a) v čase stiahnutia Aplikácie alebo jej aktualizácií, ako aj

(b) na Webstránke Služby (ktorú by ste mali pravidelne kontrolovať kvôli aktualizáciám).

2.4. Služba sa vám poskytuje prostredníctvom vašej mobilnej siete a/alebo bezdrôtového pripojenia k Internetu (podľa toho, ktorá z týchto možností sa uplatňuje). Niektoré funkcie sú dostupné iba prostredníctvom bezdrôtového pripojenia k Internetu a sú závislé od toho, že zariadenie je v čase, keď používate Službu, pripojené k rovnakej lokálnej sieti ako set top box. Podrobnejšie informácie si možno pozrieť na Webstránke Služby a v často kladených otázkach (tzv. FAQs).

2.5. V prípade, ak je poskytovanie Služby pozastavené, prerušené alebo ak nie je k dispozícii z dôvodu prerušenia spojenia v mobilnej sieti alebo bezdrôtového pripojenia k Internetu, nenesieme za to zodpovednosť (pokiaľ voči nám nemáte samostatné práva na poskytovanie služieb mobilnej siete alebo bezdrôtového pripojenia k Internetu).

2.6. Vašou zodpovednosťou je zaistiť platby všetkých úhrad na poplatkoch tretím osobám, ktoré sú potrebné na používanie Služby alebo jej časti.

2.7. Obsah Služby či jeho časti alebo niektoré či všetky v Službe dostupné funkcie sú prístupné len ak máte predplatené príslušné služby poskytovania televízneho signálu u svojho poskytovateľa televíznych služieb (ako je bližšie opísané na Webstránke Služby alebo v Aplikácii). Ak u svojho poskytovateľa televíznych služieb nemáte predplatený potrebný televízny balíček, nebudete mať prostredníctvom Aplikácie prístup k príslušnému obsahu.

 

3. Vaše používanie Aplikácie/Služby

3.1. Aby ste mohli používať Aplikáciu, musíte si ju stiahnuť a nainštalovať do vášho kompatibilného zariadenia cez obchod iTunes alebo Google Play Store.

3.2. Týmto sa zaväzujete, že budete Službu používať na súkromné účely svojej domácnosti vo vašej krajine a nie na komerčné účely žiadneho druhu.

3.3. Týmto sa zaväzujete, že sa budete riadiť našimi oprávnenými pokynmi vo vzťahu k vášmu používaniu Aplikácie alebo Služby.

3.4. Služba môže obsahovať živo aktualizovaný obsah alebo komentáre (napr. zo stránok sociálnych sietí), alebo príspevky používateľov. Obsah týchto živo aktualizovaných zdrojov nepochádza od spoločnosti Mediabox, nestotožňujeme sa s ním a nemôžeme zaň znášať zodpovednosť. Vyhradzujeme si právo tieto živo aktualizované kanály alebo príspevky moderovať, a podľa vlastného uváženia môžeme upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah, pričom aj ak neodstránime konkrétny obsah, neznamená to, že sa s ním spoločnosť Mediabox stotožňuje alebo že ho schvaľuje.

 

4. Duševné vlastníctvo

4.1. Všetky autorské práva, ochranné známky a všetky ďalšie práva duševného vlastníctva na všetok materiál a obsah, ktorý sa poskytuje v rámci Aplikácie alebo Služby, zostávajú vždy  našim majetkom, alebo majetkom našich poskytovateľov licencií. Máte oprávnenie používať tento materiál a obsah iba v rámci Aplikácie a na základe výslovného povolenia z našej strany, alebo zo strany našich poskytovateľov licencií.

4.2. Ak sa dozviete o akejkoľvek neoprávnenej distribúcii alebo o komerčnom použití Aplikácie alebo Služby, zaväzujete sa nás o tom ihneď informovať.

4.3. Zakazujú sa vám tieto činnosti (ani ich nesmiete dovoliť vykonávať iným):

4.3.1. kopírovať (s výnimkou obmedzených povolení na kopírovanie podľa britského zákona o autorských návrhoch a patentoch z roku 1988 (Copyright Designs and Patents Act 1988) v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Zákon“) alebo v súlade s príslušným uplatňujúcim sa autorským zákonom), ďalej distribuovať alebo prenášať Službu či už vcelku alebo jej časť, alebo inak narábať so Službou spôsobom, ktorý je v rozpore so Zákonom,

4.3.2. predávať alebo účtovať akékoľvek poplatky za sledovanie alebo používanie Aplikácie alebo Služby alebo ich časti,

4.3.3. zobrazovať alebo vysielať akúkoľvek časť Aplikácie alebo Služby pre verejnosť, a to aj ak sa za to nevyžaduje poplatok,

4.3.4. používať Aplikáciu alebo Službu na akékoľvek nevhodné alebo nezákonné účely,

4.3.5 manipulovať alebo upravovať signál akejkoľvek Služby, ktorá sa poskytuje prostredníctvom Aplikácie,

4.3.6. pristupovať k Službe alebo streamovať akýkoľvek obsah dostupný prostredníctvom Služby zo zariadenia, ktoré sa nachádza mimo Územia,

4.3.7. meniť, zakrývať, upravovať alebo odstraňovať vizuály, logá alebo iné zobrazované texty alebo obrázky v akomkoľvek streamovanom, sťahovanom alebo inak prenášanom vysielaní v rámci Služby.

4.4 Spoločnosť Mediabox využíva na kontrolu prehrávania a kopírovania digitálneho obsahu dostupného prostredníctvom Aplikácie alebo Služby technológie ako je správa digitálnych práv a ochrana proti kopírovaniu. Niektoré funkcie Aplikácie môžeme na diaľku vypínať alebo upravovať , aby sme vám zabránili v kopírovaní obsahu, a môžeme vám odoprieť poskytnutie Služby vtedy, ak vaše zariadenie umožňuje kopírovanie ľubovoľného obsahu, pre ktorý sme zmluvne viazaní zabrániť takémuto konaniu.

4.5 Vyhradzujeme si právo zablokovať váš prístup k Službe alebo streamovanie obsahu mimo krajinu vášho bydliska.

 

5. Webové stránky tretích osôb

5.1. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za dostupnosť akýchkoľvek webových stránok tretích osôb alebo materiálov, ku ktorým pristupujete prostredníctvom Služby.

5.2. Neschvaľujeme a nenesieme zodpovednosť ani neručíme za žiadny obsah, reklamu, produkty alebo služby na takýchto webových stránkach, alebo ktoré sú dostupné cez takéto webové stránky alebo materiály.

5.3. Všetky transakcie medzi vami a akýmikoľvek tretími osobami-inzerentmi alebo obchodníkmi, ktoré sa umožnia alebo dosiahnu v Službe alebo jej prostredníctvom, vrátane platieb za a dodávok produktov a služieb, a všetky ďalšie podmienky, záruky alebo vyhlásenia spojené s takýmito transakciami sa uzatvárajú medzi vami a príslušným inzerentom alebo obchodníkom. Nenesieme preto zodpovednosť ani neručíme za straty ani škody žiadneho druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takýchto transakcií.

 

6. Obmedzenie zodpovednosti

6.1. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neobmedzuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb z dôvodu našej nedbanlivosti, podvodu alebo podvodného vyhlásenia, ani za akékoľvek okolnosti, pre ktoré to zo zákona nemôžeme vylúčiť alebo obmedziť.

6.2. Mimo prípadov vymedzených v článku 6.1. nenesieme zodpovednosť za žiadne finančné straty, stratu informácií, poškodenie (alebo znehodnotenie) údajov ani nepriame straty či škody žiadneho druhu, či už spôsobené protiprávnym konaním (vrátane nedbalosti), porušením zmluvy alebo inak z titulu:

(a) akékoľvek nami neschváleného použitia Aplikácie alebo Služby,

(b) prerušenia, obmedzenia alebo ukončenia vášho používania Aplikácie alebo Služby v súlade s odsekom 7 alebo akékoľvek narušenia, prerušenia alebo prieťahov vo vašom používaní Aplikácie alebo Služby spôsobeného udalosťami mimo našej rozumnej kontroly,

(c) akýchkoľvek chýb, vírusov alebo programových nedostatkov Aplikácie alebo Služby, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania Aplikácie alebo Služby, a ktoré nie sú priamo spôsobené Aplikáciou alebo Službou alebo týmto kauzálne priraditeľné,

(d) vašej nedbalosti alebo nedodržania našich rozumných pokynov alebo týchto Podmienok,

(e) akýchkoľvek okolností, keď: (i) nedôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti alebo zákonnej povinnosti starostlivosti, ktorú vám dlžíme my alebo naši zamestnanci alebo zástupcovia, (ii) takúto stratu alebo poškodenie sme v čase, keď ste súhlasili s týmito Podmienkami, nezobrali my ani vy do úvahy, (iii) takáto strata alebo poškodenie je výsledkom vášho porušenia týchto Podmienok akýmkoľvek spôsobom, (iv) akejkoľvek nekompatibility Aplikácie alebo Služby s akýmkoľvek hardvérom alebo softvérom vo vašom zariadení; (v) akéhokoľvek poškodenia samostatných zariadení alebo digitálneho obsahu vo vašom vlastníctve, pričom k takémuto poškodeniu by nedošlo vtedy, keby ste dodržali naše rozumné pokyny, 

(f) akýchkoľvek iných záležitostí, ktoré sú mimo našej rozumnej kontroly, okrem iného vrátane akéhokoľvek konania alebo neplnenia záväzkov tretieho dodávateľa, výrobcu zariadenia alebo poskytovateľa operačného systému zariadenia,

(g) akéhokoľvek obsahu, ktorý poskytujú alebo ktorý pochádza od tretích strán ako súčasť Aplikácie alebo Služby, alebo za akýkoľvek produkt alebo službu, ktorú inzerujú, propagujú, ponúkajú alebo predávajú tretí poskytovatelia služieb prostredníctvom Aplikácie alebo Služby. Hoci vyvinieme primerané úsilie, aby sme zaistili, že informácie obsiahnuté v alebo cez nami poskytovanú Aplikáciu alebo Službu sú správne, neprijímame žiadnu zodpovednosť a neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky ohľadom správnosti alebo úplnosti týchto informácií.

6.3. Nemáme dovolené vylúčiť našu zodpovednosť za určité veci, napríklad nemôžeme vylúčiť našu zodpovednosť voči vám za dodávku takého digitálneho obsahu prostredníctvom Aplikácie alebo Služby, ktorý nemá uspokojivú kvalitu alebo nie je vhodný pre daný účel, alebo za dodávku digitálneho obsahu, Aplikácie alebo služby, ktorý alebo ktorá nezodpovedá popisu, alebo za poskytovanie akejkoľvek služby bez náležitej starostlivosti a profesionality. Ustanovenia tejto časti 6.3 nemajú vplyv na žiadnu takúto našu zodpovednosť voči vám. Ak potrebujete radu o svojich zákonných právach, môžete si pozrieť stránky adviceguide.org.uk alebo consumerconnect.ie.

7. Pozastavenie/ukončenie

7.1. Služba je premenlivej povahy, a preto sa môže z času na čas zmeniť alebo skončiť bez predchádzajúceho upozornenia. Neposkytujeme záväzok pokračovať v podpore Služby na nepretržitej báze, pretože nedokážeme predvídať, čo sa môže v budúcnosti zmeniť.

7.2. Môžeme okamžite pozastaviť alebo obmedziť vaše používanie Aplikácie, Služby alebo ich častí, ak je to rozumne potrebné na aktualizáciu Aplikácie alebo Služby, alebo z technických či prevádzkových dôvodov.

7.3. Vyhradzujeme si právo pozastaviť, obmedziť alebo zrušiť vaše používanie Aplikácie alebo Služby s okamžitou účinnosťou, ak:

(a) porušujete tieto Podmienky, hoci v prípade menej závažného porušenia vám najprv dáme možnosť napraviť veci, čo budete musieť urobiť do 7 dní. V prípade závažných porušení (napr. používanie Aplikácie alebo Služby na komerčné účely, alebo porušenie práv duševného vlastníctva) toto právo uplatníme okamžite;

(b) ak sa dôvodne domnievame, že ste sa vašim používaním Aplikácie alebo Služby dopustili alebo sa môžete dopúšťať podvodnej činnosti akéhokoľvek druhu voči nám alebo voči akejkoľvek inej osobe alebo organizácii, alebo ak sa dôvodne domnievame, že vaše zariadenie alebo Služba boli použité spôsobom, ktorý podľa týchto Podmienok nie je dovolený (hoci pri menších porušeniach vám najskôr dáme možnosť napraviť veci, čo budete musieť spraviť do 7 dní);

(c) ak vy alebo ktokoľvek, koho oprávnite jednať s nami vo vašom mene, koná voči našim pracovníkom alebo zástupcom spôsobom, ktorý máme právo považovať za nevhodný a zároveň dostatočne závažný na to, aby odôvodnil obmedzenie alebo ukončenie vášho používania Aplikácie alebo Služby.

7.4. Po pozastavení alebo ukončení môžeme vyžadovať, aby ste nám nahradili všetky rozumné a predvídateľné straty, náklady a výdavky, ktoré nám vzniknú v priamom dôsledku zneužitia Aplikácie alebo Služby vami alebo inou osobou, ktorej ste umožnili používať Aplikáciu alebo Službu.

8. Zmeny a oznámenia

8.1. Ak zmeníme tieto Podmienky, budeme vás o tom my alebo váš poskytovateľ televíznych služieb informovať. Vaše prvé použitie Aplikácie alebo Služby po takomto oznámení nových podmienok bude predstavovať prijatie týchto zmien.

8.2. V prípade akéhokoľvek nášho oznámenia voči vám, ktoré sa vyžaduje podľa týchto Podmienok, vám toto poskytneme elektronickými prostriedkami (vrátane prostredníctvom Webstránky Služby, prostredníctvom stránky aktualizácií Aplikácie v obchode iTunes alebo Google Play Store, prostredníctvom oznámenia v Aplikácii, prostredníctvom aktívne zasielaného upozornenia priamo na vaše zariadenie tam, kde je zapnutá takáto funkcia, alebo cez e-mail, ak ste zákazníkom spoločnosti Mediabox a poskytli ste nám svoju e-mailovú adresu).

9. Všeobecne

9.1. Naše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok môžeme previesť alebo delegovať na ľubovoľnú spoločnosť, podnik alebo osobu. Môžeme tak spraviť len vtedy, keď to nemá negatívny vplyv na vaše práva podľa týchto Podmienok.

9.2. Ak súd alebo regulačný orgán rozhodne, že niektoré ustanovenie týchto Podmienok je neplatné alebo inak nevykonateľné, budú takéto ustanovenia vyňaté a odstránené z týchto Podmienok, pričom to nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.

9.3. Tieto podmienky sú viazané na vašu osobu. Vaše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok nesmiete previesť ani delegovať na nikoho iného, a nárok na výhody podľa týchto Podmienok nemá žiadna tretia osoba.

9.4. Tieto Podmienky sa riadia anglickým právnym poriadkom, okrem prípadov, keď je vaše bydlisko v inej krajine, kde sa takéto spory budú riadiť miestnymi zákonmi.  Prípadné spory z týchto Podmienok budú riešené súdmi v Anglicku alebo krajine, ktorej právne predpisy platia pre vaše Podmienky.

 

Naposledy aktualizované 8. marca 2021